JM film s.r.o.
Moyzesova 3284/4
058 01 Poprad
Slovenská republika
Mobile: +421 905 334 438
E-mail: info@jmactive.sk

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(§ 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 1. Komu: JM film, s.r.o., Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad, jmfilm@jmfilm.eu,
  mobil: 0905 334 438
 2. Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy, predmetom
  ktorej bol nasledovný tovar:
  (vypísať názov tovaru a jeho množstvo, farbu, veľkosť – viď. faktúra)
 3. Dátum objednania a číslo objednávky/dátum prijatia* tovaru:
 4. Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:
 5. Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* vrátane uvedenia e-mailu, telefónneho čísla:
 6. Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
 7. Dátum odstúpenia od zmluvy:

*Nehodiace sa prečiarknite.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA
NA
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy (§ 7 zákona č. 102/2014 Z.z.)

a) máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
b) lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
c) pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu JM film s.r.o., Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad alebo e-mailom: jmfilm@jmfilm.eu.
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme
Vám odovzdali alebo zaslali.
d) lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete vyplnený vzorový formulár na
odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

a) po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
b) platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
c) tovar možno vrátiť tak, že ho zašlete späť alebo ho prinesiete na našu adresu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
d) priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
e) spotrebiteľ zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare, t.j. za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčností tovaru.